Alla har en uppfattning om Heden

På en plats där många varit, många har minnen ifrån och det finns olika uppfattningar om behöver man hitta lösningar och kompromisser utan att tappa fokus på grundidén. En medborgardialog som gjordes 2017 visade att många göteborgare tycker att Heden borde kunna utvecklas till något bättre och vackrare än idag. Framtidens Heden måste fortfarande vara öppet och tillgängligt för alla. Detta har varit vår utgångspunkt i arbetet med förslaget.

Vi förstod tidigt att en bra dialog var avgörande för att få ett förslag som faktiskt går att förverkliga. Därför har vi pratat både med de som använder Heden idag och de som skulle kunna använda Heden i framtiden. Deras synpunkter har bidragit till hur förslaget ser ut just nu – och vi hoppas att vi kan fortsätta att utveckla Heden tillsammans.

Vi hoppas att vår vision kan bli starten på en process så att Heden kan utvecklas och leva även i framtiden.

Den smarta gestaltningen gör det möjligt att fylla Heden med ännu fler funktioner. En lekfull park övergår i en grön, böljande bebyggelse som man kan gå och sitta på. Bostadshusen ramar in och markerar Heden som en av stadens viktigaste mötesplatser. Alla byggnader får ett uttryck av trä vilket sänder en tydlig signal om stadens hållbarhetsambitioner.

Gert Wingårdh, arkitekt på Wingårdhs

”Heden som bärare av identitet och en del av stadens historia. Idrotten har en självklar plats på Heden. Det är bara en fråga om hur idrotten kan erbjuda ett större utbud av sporter och andra typer av aktiviteter.”

Medborgardialog 2017

Vi vill medverka i att manifestera Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Vår förhoppning är att genom att lämna över vårt förslag under jubileumsåret 2021 så startar stadsutvecklingsprojektet Heden Live. Med detta förslag vill vi bidra till att utveckla Heden som plats med tillhörande byggnader. Vi har tagit tillvara och förstärkt allt det som är bra idag och adderat mervärde som skapar en fantastisk utvecklingspotential för oss alla göteborgare.

Hans Wallenstam, vd för Wallenstam

”Det behövs bättre förutsättningar för att arrangera evenemang på Heden. Många mindre arrangemang är intresserade av att hyra Heden men med dagens funktioner är det inte optimalt.”

Medborgardialog 2017

”Möjliggör för aktiviteter för alla generationer och över hela året.”

Medborgardialog 2017

Dialog

Vi har en löpande dialog med följande personer och organisationer:

 • Female Legends – Liza Lind, grundare
 • Funnys äventyr – Staffan Götestam, grundare
 • Generation Pep – Mattias Svenson, projektledare
 • Gothia Cup – Dennis Andersson, generaldirektör
 • Göteborg och Co – Magnus Hallberg, evenemangsdirektör
 • Göteborgs fotbollförbund – Bert Andersson, ordförande
 • Häcken, Åke Nilsson, f.d. ordförande
 • Göteborgs Fotbollsförbund, Ulf Carlsson, f.d. kanslichef
 • House of Gamers – John Bengtsson, grundare
 • IFK Göteborg – Pontus Frostvik, e-sportansvarig
 • Korpen Göteborg – Kent Meijer, verksamhetschef
 • Partille Cup – Fredrik Andersson, generaldirektör
 • Riksidrottsförbundet – Anders Albertsson, distriktsidrottschef Västra Götaland
 • Stadsjord – Niklas Wennberg, grundare
 • Sävehof – Stefan Albrechtson, klubbdirektör
 • The Game Incubator – Jimmy Öman, site manager
 • Thunderful Group – Brjann Sigurgeirsson, VD
 • Way out West/Luger – Patrick Fredriksson, grundare
 • 1221 – Peter Iwers, ägare

En jämlik plats i staden

Heden ska vara en självklar plats för barnen i staden. Här ska finnas plats för både organiserad och spontan lek. Hållbarhet, vatten och pedagogisk gestaltning ska forma och utbilda framtidens medborgare.

Vem saknas på platsen idag? Genom ett normkritiskt designperspektiv ska Heden inkludera alla. Gör plats för aktiviteter och individer som behöver olika mycket utrymme. Skapa plats för stora evenemang som samsas. Kreativa mötesplatser som är mångfunktionella, sittrappor/gradänger/scener osv. Stora och små platser länkas samman.

Yta för evenemang i olika skala för både professionella och privatpersoner. Det är i gränssnitten och överlappen som sammanhållning skapas.

Trygghet

Heden 24/7 365 dagar om året. På Heden pågår livet under dygnets alla timmar. Det ska finnas anledning att besöka Heden året runt, vinter, vår, höst, sommar. Sollägen, vattenuppsamling, skridskoåkning etc. Hybridgräsplaner med värmeslingor, flexibla tak ser till att säsongen förlängs. Flexibla stängsel som kan anpassas efter evenemang. Flexibla samlingsplatser, sittplatser, läktare.

Gemensam föreningslokal, ett utrymme för föreningar att hålla möten och samlingar i samband med träningar. Ledarskapsutveckling för barn och unga. Speakers corner med föreläsningar och diskussionsforum.

Heden ska inte ha några baksidor. Landskapet och bebyggelsen ska arbeta med att aktivera alla sidor i gatunivå med belysning eller program.

Identitet

Heden skall inte bebyggas utan ”markeras” med hjälp av byggnader. Rummet blir starkare av den nya bebyggelsen. Fyra torn blir som kartnålar som tydliggör Heden som idrotts- och kulturaktivitetsplats i staden.

Utnyttja idrotten som social kraft till att skapa synergier och möten mellan olika intressen. Spel och lekfullhet ska avspeglas i  ett nytt e-sportcenter där den fysiska och virtuella spelvärlden möts.

Interaktivt spel/kulturhus/idrottsmuseum. Flexibla paviljonger skapar rum för pop-up utställningar för konst, trädgård eller andra evenemang. En app skapar möjlighet att följa alla aktiviteter och events på Heden. Digitala informationsskyltar med möjlighet att se pågående/planerade aktiviteter.

Boende för stadsliv

Bostäder med aktiva bottenvåningar som bidrar till stadslivet. Det höga tornen bidrar till ett litet fotavtryck och ger mer plats och stadsliv och grönska.

Bostäder där generationer möts, studenter, äldre och barnfamiljer. Varje hus följer sin målgrupp från takterass till bottenplan.

Kreativa lösningar som ger bra bostadskvalité i en urban miljö med mycket aktivitet. Får ej konkurrera med idrotten. Bullerskydd som ger positiva värden – balkonger, loggias, läktare, växtlighet.

Heden skall visuellt upplevas som öppen. Bostäderna ska berika inte privatisera. Heden ska ha tydliga entréer som lockar in och skapar koncentrerade flöden. Rumslig öppenhet ska göra Heden tillgänglig från flera håll, men framförallt från Södra vägen.

Hälsa & livskvalité

Heden sänker trösklarna för rörelse från lek till elitnivå. Plats för spontanidrott och rörelse. Aktivitetspark (Pep Park), vattenlek – fontän som förvandlas till bad för de minsta under heta sommardagar, hinderbana/utegym med flexibel utrustning som kan användas av äldre och yngre.

Restauranger och caféer med ett tydligt fokus på hälsa och välmående. Sociala företag serverar mellanmål till ungdomar inför och efter träningar.

De som inte bor på Heden tar sig enkelt hit och känner sig välkomna tack vare den mångfald av aktiviteter och utbud som erbjuder något för alla.

På Heden finns ytor för funktionsvarierades idrott och rörelse samt motionsmöjligheter för äldre.

Grön in- och utsida

Göteborg ska vara världens bästa stad när det regnar! Grönska kombinerat med öppen dagvattenhantering gör Heden till en regenerativ plats för det urbana ekosystemet. Träd och lägre bebyggelse skapar ett trivsamt mikroklimat där man vill vara året om.

Mångas ögon kommer vara på Heden, bra chans att visa upp hållbart byggande. Trä är det självklara valet för att Göteborg ska bli en klimatneutral stad till 2030.

Hållbarhet genom delning – Heden är en plats där man delar på ytor och uppmuntas till aktivitet och möten utomhus. Mobila planteringar i flera nivåer, bikupor och drivhus där boende och verksamheter får odla. Ätbara trädgårdar med fruktträd som alla kan plocka från.

Så togs förslaget fram

1

Utgångspunkt

Projektet tar avstamp i Wallenstams vilja att utveckla Göteborgs stadskärna genom att skapa mer centrala bostäder. Från Wallenstam och Wingårdhs förslag 2005 tar vi med oss idén om bostadstornen.
2

Analys

Arbetet börjar med att läsa genom relevanta styrdokument som ÖP, Budget, Program för jämlik stad, Riktlinjer för stadens siluett m.m. för att förstå stadens visioner för Heden. Genom andra dokument som medborgardialogen från 2017, utvärderingen av de parallella uppdragen får vi ovärderlig kunskap om hur vårt förslag bör utvecklas.
3

Intevjuer

Genom samtal med föreningar, näringsliv idrottsorganisationer m.m. har vi kunnat fånga upp behov och drömmar både hos de aktörer som är etablerade på Heden och de som önskar finnas där i framtiden.
4

Målformulering

Information och insikter från föregående faser sammanfattas till målformuleringar genom teman och verktyg.
5

Platsanalys

En utförlig platsanalys genomförs. Idéer testas och tillsammans med nya insikter börjar en gestaltning av projektet framträda.
6

Förslag

Projektet blir ett komplett utkast genom ritningar, texter och bilder. Samtidigt görs kalkyler och projektets ekonomi stöts och blöts för att säkerställa bärighet.
7

Återkoppling

Kontakten med aktörer återupptas och vi genomför nya dialoger, denna gången med förslaget som utgångspunkt för samtalet. Beröm, kritik och kommentarer noteras.
8

Revidering

Förslaget återvänder till ritbordet och tar med den input som återkopplingen gett oss. Vi stämmer av dimensioner och kapacitet, skapar mer funktionella ytor och ett än mer realistiskt förslag.
9

Publicering

Projektet presenteras den 20e April 2021 för Byggnadsnämnden med Hampus Magnusson som mottagare. Samtidigt öppnar hedenlive.se och projektet visas för Göteborgarna.

Vår vision tar avstamp i dialoger, stadens strategier och analyser på och runt Heden.

Läs vidare om morgondagens Heden