Parkstaden

Fler gröna ytor som gör gott för människor

  • Parkstråk längs Södra vägen
  • Fler träd över hela Heden
  • Flexibel grönska
  • Öppna dagvattenkanaler
  • Insektshotell
  • Biotoptak
  • Ätbar grönska
  • Lekplatser och plaskdamm
  • Naturgym

På Heden behövs fler gröna ytor som gör gott för människor. Det gröna stråket längs Södra vägen förstärks med träd och grönska och skapar en fin entré till Heden från Avenyn. I parkdelen kan olika funktioner både skapa upplevelser och bidra till en hållbar utveckling, exempelvis synliga dagvattenkanaler, insektshotell och en stor variation av biotoper.